Podmienky súťaží


Pravidlá súťaže


(Súťaž“)


1.              základné parametre súťaže


1.1          Predmetom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel („Pravidlá“) Súťaže. Tieto Pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu uverejnených rovnako ako tento dokument.


1.2          Usporiadateľom Súťaže je Medical Esthetic s.r.o., so sídlom Hrušovská 20A, 821 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 663 091, spoločnosť zapísaná v Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 128707/B, oddiel: Sro („Usporiadateľ“).


1.3          Usporiadateľ Súťaže je prevádzkovateľom Facebook stránky https://beautypoint.sk/suboj-vo-viazani-kytic („Súťažná stránka“). Táto Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, vyhodnocovaná ani spravovaná prevádzkovateľom sociálnej siete Facebook („Facebook“) a nijako s ním nesúvisí. Prevádzkovateľovi Facebook nevznikajú v spojení so Súťažou žiadne záväzky ani povinnosti voči účastníkom Súťaže; účastník Súťaže je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie Usporiadateľovi, a nie prevádzkovateľovi sociálnej site Facebook.


2.              DOBA a miesto konania súťaže


2.1          Súťaž bude prebiehať v čase od 02.07.2019 00:00:00 hod. do 05.07.2019 15:00:00 hod. („Doba konania Súťaže“).


2.2          Súťaž sa usporadúva na území Slovenskej republiky („Miesto konania Súťaže“).


2.3          Tieto Pravidlá upravujú podmienky Súťaže vo vzťahu k súťažiacim/spotrebiteľom s kontaktnou adresou v Slovenskej republike.


3.              Účasť v súťaži


3.1          Súťaže sa podľa týchto Pravidiel môže zúčastniť iba svojprávna fyzická osoba staršia ako 18 rokov s kontaktnou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá má zriadený účet na Facebooku a splní všetky ďalšie podmienky uvedené v týchto Pravidlách („Súťažiaci“).


3.2          Súťažiaci musí byť používateľom Facebooku a mať po celú dobu konania Súťaže aktívny svoj osobný Facebook účet, zároveň tento Súťažiaci musí spĺňať všetky pravidlá použitia Facebook. V prípade zániku Facebook účtu Súťažiaceho z akéhokoľvek dôvodu alebo ukončenia jeho aktivity (vrátane jeho blokácie) môže byť Súťažiaci Usporiadateľom vylúčený zo Súťaže.


3.3          Každý sa smie zúčastniť iba prostredníctvom jediného Facebook účtu. V prípade, že by sa ten istý Súťažiaci zúčastnil z viacerých účtov, budú všetky jeho odpovede zo všetkých účtov zo Súťaže vyradené.


3.4          Účasť v súťaži prostredníctvom Facebook účtu inej osoby je vylúčená.


3.5          Zo Súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Usporiadateľa a osoby im blízke v zmysle § 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov. V prípade, že sa výhercom stane taká vylúčená osoba, výhra jej nebude odovzdaná a Usporiadateľ podľa svojho uváženia môže výhru postupom podľa článku 4.13 Pravidiel poskytnúť ďalšiemu Súťažiacemu, ktorý splnil všetky podmienky účasti v Súťaži, prípadne ju použije na iné, napr. na marketingové či charitatívne účely.


3.6          Do Súťaže budú zaradení a výhercami sa môžu stať iba tí Súťažiaci, ktorí splnia všetky stanovené podmienky Súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa svojho uváženia posúdiť splnenie stanovených podmienok Súťaže jednotlivými Súťažiacimi a Súťažiacich nespĺňajúcich podmienky uvedené v týchto Pravidlách podľa svojej úvahy zo Súťaže vylúčiť.


4.              Mechanika, vyhodnotenie súťaže a výhry


4.1          Usporiadateľ zverejní na Facebook stránke príspevok sa súťažné otázkou a s výzvou na zapojenie sa do Súťaže („Súťažný príspevok“).


4.2          Súťažiaci sa do Súťaže zapojí tak, že v Dobe konania súťaže vloží komentár s odpoveďou na otázku v Súťažnom príspevku („Súťažný komentár“) pod Súťažný príspevok na Facebook stránke a označí Súťažnú stránku tlačítkom „like“ / “páči sa mi“.


4.3          Usporiadateľ má výlučné právo posúdiť splnenie stanovených podmienok Súťaže jednotlivými Súťažiacimi (pozri článok 3.6 Pravidiel). Usporiadateľ je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť Súťažiaceho v prípade, že bude mať podozrenie, že Súťažiaci dosiahol výsledok v Súťaži podvodným konaním alebo iným konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky Súťaže. Toto rozhodnutie o vylúčení Súťažiaceho je konečné, bez možnosti odvolania.


4.4          Výhrou v Súťaži sú 1 balíček produktov značky Zlatá studňa („Výhra“).


4.5          Usporiadateľ má v odôvodnených prípadoch právo nahradiť Výhru obdobnou výhrou.


4.6          Usporiadateľ vyžrebuje po uplynutí Doby konania Súťaže zo Súťažiacich, ktorí splnia podmienky uvedené v týchto Pravidlách („Žrebovanie“), celkovo troch (3) Súťažiacich, ktorí získajú Výhru (jednotlivo ako „Výherca“ alebo spoločne ako „Výhercovia“).


4.7          Výhercovia budú informovaní prostredníctvom súkromnej správy zaslanej z Facebook účtu patriacemu k Súťažnej stránke („Výzva“), a to do štrnástich (14) dní od uskutočnenia Žrebovania. Ostatní Súťažiaci nebudú nijako vyrozumení.


4.8          Výherca kontaktuje na základe Výzvy Usporiadateľa na prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu info@beautypoint.sk alebo cez správu na Facebooku, a to najneskôr do štrnástich (14) dní od doručenia Výzvy, a oznámi mu údaje potrebné pre odoslanie Výhry. Výherca, ktorý neposkytne potrebnú súčinnosť podľa predchádzajúcej vety alebo ju vopred odmietne, stratí nárok na Výhru.


4.9          Každý Súťažiaci môže získať iba jednu (1) Výhru.


4.10       Mená a priezviská podľa osobných Facebook účtov Výhercov budú po Dobu konania Súťaže zverejnené Usporiadateľom v komentári pod Súťažným príspevkom.


4.11       V prípade, že sa Súťaže zúčastní menej ako traja (3) Súťažiaci, je výlučne na rozhodnutí Usporiadateľa, či a ako rozdelí Výhry alebo či Súťaž alebo jej časť zruší.


4.12       V prípade nesplnenia ktorejkoľvek z požiadaviek podľa týchto Pravidiel nárok Výhercu na Výhru zaniká a jeho Výhra bez náhrady prepadá Usporiadateľovi. Prepadnuté výhry Usporiadateľ podľa svojej úvahy prípadne vydá dodatočne vyžrebovaným náhradníkom alebo Výhru použije na iné účely.


4.13       V prípade, že sa ukáže, že Výherca nemá z akéhokoľvek dôvodu nárok na Výhru podľa týchto Pravidiel, alebo ak Výherca Výhru odmietne, je výlučne na rozhodnutí Usporiadateľa, či vyžrebuje ako Výhercu iného Súťažiaceho, ktorý splnil všetky podmienky účasti na Súťaži, alebo či Výhru použije na iné účely.


5.              Odovzdanie výhry


5.1          Výhra bude Výhercovi zaslaná poštou (prípadne e-mailom, ak to dovoľuje jej povaha) na Výhercom oznámenú poštovú, resp. e-mailovú adresu.


5.2          Ak si Výherca Výhru neprevezme, je výlučne na rozhodnutí Usporiadateľa, ako s Výhrou naloží.


6.              Spracovanie osobných údajov


6.1          Účasťou na Súťaži berie Súťažiaci na vedomie, že spoločnosť Medical Esthetic s.r.o., so sídlom Hrušovská 20A, 821 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 663 091, spoločnosť zapísaná v Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 128707/B, oddiel: Sro, je, ako prevádzkovateľ osobných údajov, oprávnená ich osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko podľa osobného Facebook účtu, e-mailová adresa, a prípadne ďalšie údaje poskytnuté Usporiadateľovi, spracúvať na účely účasti na Súťaži, a to na čas nevyhnutný pre usporiadanie Súťaže, a prípadnú kontrolu zo strany verejnoprávnych orgánov.


6.2          V súvislosti so spracúvaním osobných údajov má Súťažiaci právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na výmaz osobných údajov, ak už osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracúvané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov v osobitných prípadoch, (v) na prenosnosť údajov, (vi) vzniesť námietku, po ktorej bude spracúvanie osobných údajov Súťažiaceho ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami Súťažiaceho, najmä ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov. Zároveň má Súťažiaci možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).


6.3          Účasťou v Súťaži dáva Súťažiaci privolenie k tomu, aby Usporiadateľ v súvislosti s prípadnou Výhrou bezplatne rozširoval meno a priezvisko podľa osobného Facebook účtu Súťažiaceho, použité v rámci účasti v Súťaži, a to v médiách, na internete alebo v propagačných materiáloch Usporiadateľa, a to po dobu konania Súťaže a ďalej po dobu jedného (1) roka od konca doby konania Súťaže.


7.              Spoločné ustanovenia


7.1          Tieto Pravidlá budú počas celej Doby konania Súťaže dostupné na Súťažnej stránke a na stránke beautypoint.sk.


7.2          Usporiadateľa je možné v súvislosti so Súťažou kontaktovať na e-mailovej adrese info@beautypoint.sk


7.3          Účasť na súťaži je dobrovoľná. Účasťou na Súťaži vyjadruje Súťažiaci svoj súhlas s týmito Pravidlami a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Práva a povinnosti vznikajúce v súvislosti so Súťažou, ktoré nie sú upravené v týchto Pravidlách, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.


7.4          Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne technické problémy pri prenose dát prostredníctvom siete internet alebo inými elektronickými prostriedkami, ani za dostupnosť alebo funkčnosť siete Facebook či súvisiacich webových stránok.


7.5          Usporiadateľ ani Usporiadateľ nezodpovedajú za nedoručenie, stratu ani poškodenie Výhier.


7.6          Usporiadateľ ani Usporiadateľ takisto nezodpovedajú za akúkoľvek škodu, ktorú Súťažiaci či ďalšie osoby prípadne utrpia v súvislosti s účasťou na Súťaži alebo s použitím získanej Výhry.


7.7          Nárok na uplatnenie Výhry zo Súťaže nemôže Súťažiaci previesť na iného Súťažiaceho alebo tretiu osobu.


7.8          Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá Súťaže či Súťaž skrátiť, predĺžiť alebo úplne zrušiť bez udania dôvodov a stanovenia náhrady, a to bez akýchkoľvek nárokov Súťažiacich voči Usporiadateľovi Súťaže. Každá takáto zmena Pravidiel či Súťaže bude vykonaná formou písomných číslovaných dodatkov účinných okamihom zverejnenia na Súťažnej stránke. Zmeny bude Usporiadateľ vykonávať iba z mimoriadnych dôvodov, najmä v reakcii na okolnosti mimo primeranej kontroly Usporiadateľa vrátane technických či právnych dôvodov a za podmienky, že Usporiadateľ bude vždy usilovať o minimalizáciu dopadu na Súťažiacich.


7.9          Súťažiaci má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/). V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (http://esc-sr.sk/).


7.10       Súťažiaci, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, má ďalej právo začať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosúdneho riešenia sporu nie je mediáciou podľa zák. č. 420/2004 Z. z., o mediácii, ani rozhodcovským konaním podľa zák. č. 335/2014 Z. z., o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie Súťažiaceho obrátiť sa so svojím nárokom na Slovenskú obchodnú inšpekciu či na súd.